Team Members:

  • Chan Wai Shing
  • Law Pak Tsun
  • Yu Tak May
  • Cheung Kam Hung (Laboratory technician)
  • Man Wai Sim (Laboratory technician)
  • Cheng Long Kiu (Laboratory technician)